TÀI LIỆU QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN, RESORT


TÀI LIỆU QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN, RESORT
1 Bộ phận tiền sảnh
1.1 Mô tả công việc bộ phận tiền sảnh
1.1.1 Mô tả công việc của Nhân viên lễ tân 02 trang
1.1.2 Mô tả công việc của Nhân viên đặt phòng 02 trang
1.1.3 Mô tả công việc của Nhân viên đại diện sân bay 02 trang
1.1.4 Mô tả công việc của Nhân viên đưa đón khách 02 trang
1.1.5 Mô tả công việc của Nhân viên dịch vụ khách hàng 02 trang
1.1.6 Mô tả công việc của Nhân viên hành lý 02 trang
1.1.7 Mô tả công việc của Nhân viên mua vé 02 trang
1.1.8 Mô tả công việc của Nhân viên quan hệ khách hàng 02 trang
1.1.9 Mô tả công việc của Nhân viên tổng đài 02 trang
1.1.10 Mô tả công việc của Nhân viên thu ngân 02 trang
1.1.11 Mô tả công việc của Nhân viên lái xe 02 trang
1.1.12 Mô tả công việc của Nhân viên kiểm toán 02 trang
1.1.13 Mô tả công việc của Tổ trưởng lễ tân 02 trang
1.1.14 Mô tả công việc của Trợ lý giám đốc tiền sảnh 02 trang
1.2 Quy trình bộ phận tiền sảnh
1.2.1 Quy trình đặt buồng 8 trang
1.2.2 Quy trình đăng ký khách sạn 5 trang
1.2.3 Quy trình trả buồng 4 trang
1.2.4 Quy trình nghiệp vụ nhân viên lễ tân tiền sảnh 4 trang
1.2.5 Quy trình nghiệp vụ nhân viên đón khách 5 trang
1.2.6 Quy trình nghiệp vụ nhân viên tổng đài điện thoại 4 trang
1.2.7 Quy trình nghiệp vụ nhân viên thang máy 5 trang
1.2.8 Quy trình nghiệp vụ nhân viên tư vấn khách hàng 5 trang
1.2.9 Quy trình nghiệp vụ nhân viên trung tâm dịch vụ 5 trang
1.2.10 Quy trình nghiệp vụ nhân viên hành lý 5 trang
1.2.11 Quy trình nghiệp vụ nhân viên mua vé 4 trang
1.2.12 Quy trình nghiệp vụ nhân viên thu ngân 6 trang
1.2.13 Hướng dẫn xử lý tình huống lễ tân 6 trang
1.3 Biễu mẫu bộ phận tiền sảnh
1.3.1 Biểu mẫu bộ phận đặt phòng
1.3.1.1 Phiếu đặt phòng 01 trang
1.3.1.2 Thông báo huỷ phòng 01 trang
1.3.1.3 Kế hoạch đón khách 01 trang
1.3.1.4 Báo cáo tình hình khách trong ngày 01 trang
1.3.1.5 Báo cáo đăng ký phòng ngày mai 01 trang
1.3.1.6 Báo cáo đăng ký phòng tuần 01 trang
1.3.1.7 Báo cáo đăng ký phòng tháng 01 trang
1.3.1.8 Báo cáo tăng giảm tài sản, công cụ hàng tháng 01 trang
1.3.2 Biểu mẫu bộ phận lễ tân
1.3.2.1 Phiếu đăng ký khách sạn 01 trang
1.3.2.2 Phiếu check out 01 trang
1.3.2.3 Báo cáo check in trong ngày 01 trang
1.3.2.4 Báo cáo check out trong ngày 01 trang
1.3.2.5 Sổ thông tin khách hàng 01 trang
1.3.2.6 Báo cáo tăng giảm tài sản, công cụ hàng tháng 01 trang
1.3.3 Biểu mẫu trung tâm dịch vụ
1.3.3.1 Phiếu yêu cầu dịch vụ 01 trang
1.3.3.2 Phiều thanh lý dịch vụ 01 trang
1.3.3.3 Báo cáo tình hình dịch vụ trong ngày 01 trang
1.3.4 Biểu mẫu độI xe
1.3.4.1 Phiếu dịch vụ xe 01 trang
1.3.4.2 Phiếu điều động xe 01 trang
1.3.4.3 Báo cáo công việc lái xe 01 trang
1.3.4.4 Báo cáo tình hình sử dụng nhiên liệu hàng tuần 01 trang
1.3.4.5 Kế hoạch bảo trì 01 trang
1.3.4.6 Phiếu theo dõi sửa chữa bảo trì xe 01 trang
1.3.5 Biểu mẫu thu ngân tiền sảnh
1.3.5.1 Phiếu tiếp khách 01 trang
1.3.5.2 Phiếu nộp tiền 01 trang
1.3.5.3 Bill 01 trang
1.3.5.4 Phiếu thông tin hoá đơn 01 trang
1.3.5.5 Báo cáo huỷ hoá đơn 01 trang
1.3.5.6 Sổ giao nhận chứng từ 01 trang
1.3.5.7 Báo cáo thanh toán thẻ 01 trang
1.3.5.8 Báo cáo thanh toán tiền mặt 01 trang
1.3.5.9 Báo cáo tổng hợp đổi tiền trong ngày 01 trang
1.3.6 Biểu mẫu bộ phận tổng đài
1.3.6.1 Sổ theo dõi thông tin tổng đài 01 trang
1.3.6.2 Sổ theo dõi báo thức 01 trang
1.3.7 Biểu mẫu bộ phận mua vé
1.3.7.1 Phiếu yêu cầu mua vé 01 trang
1.3.7.2 Sổ theo dõi mua vé 01 trang
1.4 Quản lý dịch vụ
1.4.1 Dịch vụ  giữ trẻ
1.4.1.1 Mô tả công việc
1.4.1.1.1 Mô tả công việc trưởng ca 02 trang
1.4.1.1.2 Mô tả công việc nhân viên phục vụ 02 trang
1.4.1.2 Quy trình dịch vụ giữ trẻ 06 trang
1.4.1.3 Biểu mẫu
1.4.1.3.1 Phiếu giữ trẻ 01 trang
1.4.1.3.2 Báo cáo danh sách tài sản, công cụ 01 trang
1.4.1.3.3 Sổ bàn giao ca 01 trang
1.4.2 Quản lý hồ bơi
1.4.2.1 Mô tả công việc
1.4.2.1.1 Quản lý hồ bơi 02 trang
1.4.2.1.2 Nhân viên quản lý 02 trang
1.4.2.1.3 Nhân viên phục vụ minibar 02 trang
1.4.2.2 Quy trình quản lý hồ bơi
1.4.2.2.1 Quy định quản lý hồ bơi 05 trang
1.4.2.2.2 Quy trình phục vụ minibar 05 trang
1.4.2.3 Biểu mẫu
1.4.2.3.1 Báo cáo xuất nhập tồn hàng ngày minibar 01 trang
1.4.2.3.2 Bảng kê bán hàng minibar 01 trang
1.4.2.3.3 Biên bản giao tiền minibar 01 trang
1.4.3 Trung tâm thể thao
1.4.3.1 Mô tả công việc
1.4.3.1.1 Quản lý trung tâm thể thao 02 trang
1.4.3.1.2 Thủ kho 02 trang
1.4.3.1.3 Hướng dẫn viên 02 trang
1.4.3.1.4 Nhân viên phục vụ 02 trang
1.4.3.1.5 Nhân viên thu ngân 02 trang
1.4.3.2 Quy trình
1.4.3.2.1 Quy trình phục vụ 05 trang
1.4.3.2.2 Quy định quản lý dụng cụ thể thao 04 trang
1.4.3.3 Biểu mẫu
1.4.3.3.1 Danh mục tài sản, công cụ 01 trang
1.4.3.3.2 Báo cáo xuất nhập tồn hàng ngày minibar 01 trang
1.4.3.3.3 Bảng kê bán hàng minibar 01 trang
1.4.3.3.4 Biên bản giao tiền minibar 01 trang
1.4.3.3.5 Bill dịch vụ thể thao 01 trang
1.4.3.3.6 Biên bản giao tiền dịch vụ thể thao 01 trang
4.4.4 Quản lý sauna
1.4.4.1 Mô tả công việc
1.4.4.1.1 Quản lý sauna 02 trang
1.4.4.1.2 Nhân viên phục vụ kiêm thu ngân 02 trang
1.4.4.1.3 Kỹ thuật viên sauna 02 trang
1.4.4.2 Quy trình dịch vụ sauna 06 trang
1.4.4.3 Biểu mẫu
1.4.4.3.1 Danh mục tài sản, công cụ 01 trang
1.4.4.3.2 Báo cáo xuất nhập tồn hàng ngày minibar 01 trang
1.4.4.3.3 Bảng kê bán hàng minibar 01 trang
1.4.4.3.4 Phiếu thanh toán sauna 01 trang
1.4.5 Quản lý shop
1.4.5.1 Mô tả công việc shop
1.4.5.1.1 Quản lý shop 02 trang
1.4.5.1.2 Nhân viên bán hàng 02 trang
1.4.5.1.3 Nhân viên thu ngân 02 trang
1.4.5.2 Quy trình quản lý shop
1.4.5.2.1 Nội quy shop 04 trang
1.4.5.2.2 Quy định bảo quản sản phẩm cửa hàng 04 trang
1.4.5.2.3 Quy trình bán hàng 06 trang
1.4.5.2.4 Quy định xuất nhập hàng hoá cửa hàng 04 trang
1.4.5.2.5 Quy trình thu tiền tại cửa hàng 03 trang
1.4.5.3 Biểu mẫu shop
1.4.5.3.1 Phiếu bán lẻ 01 trang
1.4.5.3.2 Bảng kê xuất hàng cửa hàng 01 trang
1.4.5.3.3 Bảng kê nhập hàng cửa hàng 01 trang
1.4.5.3.4 Bảng kê đặt hàng 01 trang
1.4.5.3.5 Biên bản mất hàng 01 trang
1.4.5.3.6 Mẫu báo cáo tổng doanh thu ngày 01 trang
1.4.5.3.7 Báo cáo danh mục tài sản cửa hàng 01 trang
1.4.5.3.8 Biên bản bàn giao ca 01 trang
1.4.5.3.9 Bảng chấm công của hàng 01 trang
1.4.5.3.10 Phiếu thu cửa hàng 01 trang
2 Bộ phận housekeeping
2.1 Mô tả công việc bộ phận housekeeping
2.1.1 Mô tả công việc Trưởng bộ phận giặt là 2 trang
2.1.2 Mô tả công việc trưởng ca giặt là 2 trang
2.1.3 Mô tả công việc nhân viên thu phát giặt là 2 trang
2.1.4 Mô tả công việc nhân viên giặt 2 trang
2.1.5 Mô tả công việc nhân viên ủi 2 trang
2.1.6 Mô tả công việc nhân viên thu ngân giặt là 2 trang
2.1.7 Mô tả công việc nhân viên chăm sóc cây cảnh 2 trang
2.1.8 Mô tả công việc nhân viên phục vụ buồng 2 trang
2.1.9 Mô tả công việc nhân viên trực tầng 2 trang
2.1.10 Mô tả công việc Tổ trưởng buồng 2 trang
2.1.11 Mô tả công việc thủ kho 2 trang
2.1.12 Mô tả công việc thư ký văn phòng 2 trang
2.1.13 Mô tả công việc giám sát buồng 2 trang
2.2 Quy trình bộ phận buồng 4 trang
2.3.1 Quy trình giặt là cho khách 4 trang
2.3.2 Quy trình giặt là cho nhân viên 4 trang
2.3.3 Quy trình giặt là đồ khách sạn 4 trang
2.3.4 Quy trình giặt khô 4 trang
2.3.5 Quy trình giặt ướt 4 trang
2.3.6 Quy trình giặt là quần áo khách ngoài khách sạn 4 trang
2.3.7 Quy trình làm buồng tiêu chuẩn 4 trang
2.3.8 Quy trình làm buổng phổ thông 4 trang
2.3.9 Quy trình làm buồng buổi tối 4 trang
2.3.10 Quy trình làm vệ sinh buồng tắm 4 trang
2.3.11 Quy trình phục vụ ăn tại phòng 8 trang
2.3.12 Quy trình quản lý minibar 4 trang
2.3.13 Quy trình chỉnh sửa giường âu, á 4 trang
2.3.14 Nội quy nhân viên phục vụ buồng 9 trang
2.3.15 Hướng dẫn xử lý tình huống nhân viên buồng 7 trang
2.3.16 Quy trình check in, check out nhân viên buồng 4 trang
2.3 Biểu mẫu bộ phận buồng
2.3.1 Biểu mẫu bộ phận cây cảnh
2.3.1.1 Báo cáo danh mục cây cảnh hàng tháng 01 trang
2.3.1.2 Báo cáo danh mục công cụ dụng cụ hàng tháng 01 trang
2.3.1.3 Bảng định mức sử dụng nguyên liệu cây cảnh 01 trang
2.3.1.4 Danh sách cây cảnh thuê ngoài 01 trang
2.3.1.5 Biên bản bàn giao cây cảnh 01 trang
2.3.1.6 Báo cáo số lượng sử dụng nguyên liệu hàng tháng 01 trang
2.3.2 Biểu mẫu bộ phận giặt là
2.3.2.1 Bảng định mức tồn kho max 01 trang
2.3.2.2 Báo cáo tổng hợp tài sản, công cụ hàng tháng 01 trang
2.3.2.3 Bảng định mức sử dụng nguyên vật liệu giặt là 01 trang
2.3.2.4 Phiếu yêu cầu xuất kho giặt là 01 trang
2.3.2.5 Sổ giao hàng giặt là 01 trang
2.3.2.6 Bảng theo dõi hàng sửa giặt là 01 trang
2.3.2.7 Báo cáo hàng giặt là hư hỏng 01 trang
2.3.2.8 Sổ trả hàng giặt là cho nhân viên 01 trang
2.3.2.9 Bảng tần suất giặt là đồ khách sạn 01 trang
2.3.2.10 Kế hoạch giặt là đồ khách sạn 01 trang
2.3.2.11 Phiếu giao hàng giặt là cho khách 01 trang
2.3.2.12 Báo cáo tổng hợp giặt là trong ngày 01 trang
2.3.2.13 Báo cáo chi tiết doanh số giặt là cho khách 01 trang
2.3.2.14 Báo cáo tổng hợp doanh số giặt là cho khách 01 trang
2.3.3 Biểu mẫu bộ phận phục vụ buồng
2.3.3.1 Wordking sheer 01 trang
2.3.3.2 Bảng định mức sử dụng max bộ phận phục vụ 01 trang
2.3.3.3 Phiếu đề nghị xuất kho bộ phận buồng 01 trang
2.3.3.4 Minibar order 01 trang
2.3.3.5 Báo cáo hàng ngày tổ buồng 01 trang
3 Bộ phận ẩm thực
3.1 Bộ phận nhà hàng
3.1.1 Mô tả công việc bộ phận nhà hàng
3.1.1.1 Bảng mô tả công việc Quản lý nhà hàng 3 trang
3.1.1.2 Bảng mô tả công việc Receptionist 2 trang
3.1.1.3 Bảng mô tả công việc Waiter 2 trang
3.1.1.4 Bảng mô tả công việc Food runner 2 trang
3.1.1.5 Bảng mô tả công việc Thu ngân 2 trang
3.1.1.6 Bảng mô tả công việc Captain 2 trang
3.1.1.7 Bảng mô tả công việc Phụ trách thang máy tầng 2 trang
3.1.2 Quy trình bộ phận nhà hàng
3.2.1.1 Quy trình đặt bàn 08 trang
3.2.1.2 Quy trình phục vụ trực tiếp 06 trang
3.2.1.3 Hướng dẫn công việc nhân viên lễ tân 05 trang
3.2.1.4 Hướng dẫn công việc nhân viên phục vụ 10 trang
3.2.1.5 Hướng dẫn công việc nhân viên chạy bàn 04 trang
3.2.1.6 Quy trình phục vụ tiệc 07 trang
3.2.1.7 Hướng dẫn cách ghi order 04 trang
3.2.1.8 Quy định quản lý danh mục dụng cụ bộ phận phục vụ 06 trang
3.2.1.9 Hướng dẫn công việc check món 04 trang
3.2.1.10 Hướng dẫn xử lý tình huống NV phục vụ 06 trang
3.2.1.11 Quy trình phục vụ rượu, bia 06 trang
3.2.1.12 Quy trình setup bàn Âu 06 trang
3.2.1.13 Quy trình setup bàn Á 05 trang
3.2.1.14 13 quy tắc giao tiếp trong nhà hàng 10 trang
3.1.3 Biểu mẫu bộ phận nhà hàng
3.1.3.1 Phiếu đặt bàn 01 trang
3.1.3.2 Sổ theo dõi đặt bàn 01 trang
3.1.3.3 Phiếu xử lý khiếu nại 01 trang
3.1.3.4 Phiếu đánh giá ý kiến khách hàng 01 trang
3.1.3.5 Sổ thông tin nội bộ 01 trang
3.1.3.6 Captain Order 01 trang
3.1.3.7 Báo cáo tình hình sử dụng tài sản hàng tháng 01 trang
3.2 Quản trị bộ phận bar
3.2.1 Mô tả công việc bộ phận bar
3.2.1.1 Mô tả công việc của Bartender 3 trang
3.2.1.2 Mô tả công việc của Phục vụ bar 3 trang
3.2.1.3 Mô tả công việc của Tổ trưởng phục vụ 2 trang
3.2.1.4 Mô tả công việc của Chạy bàn 2 trang
3.2.1.5 Mô tả công việc của Quản lý bar 2 trang
3.2.1.6 Mô tả công việc của Tổ trưởng pha chế 2 trang
3.2.1.7 Mô tả công việc của Reception 2 trang
3.2.1.8 Mô tả công việc của Vệ sinh 1 trang
3.2.1.9 Mô tả công việc của Cashier 2 trang
3.2.2 Quy trình bộ phận bar
3.2.2.1 Quy định quản lý hàng hoá quầy bar 04 trang
3.2.2.2 Quy định quản lý dụng cụ quầy bar 04 trang
3.2.2.3 Quy định gửi rượu 05 trang
3.2.2.4 Quy trình phục vụ quầy bar 05 trang
3.2.2.5 Quy trình mở quầy bar 04 trang
3.2.2.6 Quy trình phục vụ rượu, bia 05 trang
3.2.2.7 Quy trình pha chế quầy bar 04 trang
3.2.3 Biểu mẫu bộ phận bar
3.2.3.1 Báo cáo xuất nhập tồn hàng ngày 01 trang
3.2.3.2 Bảng định mức tồn kho bar max 01 trang
3.2.3.3 Bảng định mức mua hàng bar 01 trang
3.2.3.4 Danh mục hàng chuẩn bị vào ca 01 trang
3.2.3.5 Báo cáo tình hình sử dụng tài sản hàng tháng 01 trang
3.3 Bộ phận bếp
3.3.1 Mô tả công việc bộ phận bếp
3.3.1.1 Mô tả công việc Quản lý bếp 03 trang
3.3.1.2 Mô tả công việc Bếp trưởng 02 trang
3.3.1.3 Mô tả công việc Đẩu bếp 02 trang
3.3.1.4 Mô tả công việc phụ bếp 02 trang
3.3.2 Quy trình bộ phận bếp
3.3.2.1 Quy trình kế hoạch xây dựng thực đơn 05 trang
3.3.2.2 Quy định quản lý các loại gia vị hương liệu 04 trang
3.3.2.3 Quy trình chế biến, 6 trang. 05 trang
3.3.2.4 Quy định quản lý các loại dụng cụ chế biến 04 trang
3.3.2.5 Quy định quản lý thực phẩm không sử dụng hết. 04 trang
3.3.2.6 Quy định quản lý các loại đồ dùng phục vụ khác 03 trang
3.3.2.7 Quy trình huỷ thực phẩm 06 trang
3.3.3 Biểu mẫu bộ phận bếp
3.3.3.1 Báo cáo xuất nhập tồn hàng ngày 01 trang
3.3.3.2 Bảng định mức tồn kho BEP max 01 trang
3.3.3.3 Bảng định mức mua hàng BEP 01 trang
3.3.3.4 Danh mục hàng chuẩn bị vào ca 01 trang
3.3.3.5 Báo cáo tình hình sử dụng tài sản hàng tháng 01 trang
3.3.3.6 Công thức tiêu chuẩn món ăn 01 trang
3.3.3.7 Danh mục gia vị 01 trang
3.4 Bộ phận mua hàng
3.4.1 Mô tả công việc bộ phận mua hàng
3.4.1.1 Mô tả công việc nhân viên mua hàng 02 trang
3.4.1.2 Mô tả công việc nhân viên chạy hàng 02 trang
3.4.1.3 Mô tả công việc Trưởng phòng mua hàng 02 trang
3.4.2 Quy trình công việc bộ phận mua hàng
3.4.2.1 Quy trình đánh giá nhà cung ứng 06 trang
3.4.2.2 Quy trình mua hàng 05 trang
3.4.2.3 Quy trình mua NVL của kho 04 trang
3.4.2.4 Kế hoạch mua hàng NVL 01 trang
3.4.2.5 Quy trình mua hàng hải sản tươi sống 04 trang
3.4.2.6 Kế hoạch mua hàng hải sản 01 trang
3.4.3 Biểu mẫu bộ phận mua hàng
3.4.3.1 Phiếu yêu cầu mua hàng 01 trang
3.4.3.2 Danh mục nhà cung cấp hàng hoá 01 trang
3.4.3.3 Bảng đánh giá nhà cung cấp 01 trang
3.4.3.4 Bảng khảo sát giá 01 trang
3.4.3.5 Sổ theo dõi giao hàng 01 trang
3.4.3.6 Bảng tiêu chuẩn hàng hoá 01 trang
3.5 Bộ phận kho
3.5.1 Mô tả công việc bộ phận kho
3.5.1.1 Mô tả công việc thủ kho 02 trang
3.5.2 Quy trình công việc bộ phận kho
3.5.2.1 Quy trình xuất nhập hàng hóa 09 trang
3.5.2.2 Quy định sắp xếp lưu kho 04 trang
3.5.2.3 Quy định định mức tồn kho 04 trang
3.5.3 Biểu mẫu bộ phận kho
3.5.3.1 Phiếu yêu cầu xuất hàng 01 trang
3.5.3.2 Phiếu yêu cầu nhập hàng 01 trang
3.5.3.3 Bảng định mức tồn kho max, min 01 trang
3.5.3.4 Thẻ kho 01 trang
3.5.3.5 Phiếu nhập kho 01 trang
3.5.3.6 Phiếu xuất kho 01 trang
3.5.3.7 Báo cáo xuất nhập tồn 01 trang
3.5.3.8 Báo cáo kiểm kê kho 01 trang
3.6 Bộ phận thu ngân
3.6.1 Mô tả công việc bộ phận thu ngân nhà hàng
3.6.1.1 Mô tả công việc nhân viên thu ngân 02 trang
3.6.1.2 Mô tả công việc Tổ trưởng thu ngân 02 trang
3.6.2 Quy trình công việc
3.6.2.1 Quy định xuất và quản lý hoá đơn 08 trang
3.6.2.2 Hướng dẫn công việc nhân viên thu ngân 04 trang
3.6.2.3 Hướng dẫn quản lý tiền 03 trang
3.6.2.4 Hướng dẫn cập nhật tỷ giá hàng ngày 07 trang
3.6.2.5 Hướng dẫn sử dụng phần mềm thu ngân 05 trang
3.6.2.6 Hướng dẫn phát hiện tiền giả 10 trang
3.6.3 Biểu mẫu
3.6.3.1 Phiếu tiếp khách 01 trang
3.6.3.2 Phiếu nộp tiền 01 trang
3.6.3.3 Bảng cân đối bán hàng thực tế 01 trang
3.6.3.4 Bảng chi tiết cân đối bán hàng thực tế 01 trang
3.6.3.5 Báo cáo huỷ hoá đơn 01 trang
3.6.3.6 Hoá đơn chưa thanh toán 01 trang
3.6.3.7 Thông tin hoá đơn 01 trang
3.6.3.8 Hoá đơn bán hàng 01 trang
3.6.3.9 Sổ giao nhận chứng từ 01 trang
3.6.3.10 Phiếu giao nhận chứng từ 01 trang
3.6.3.11 Bill 01 trang
3.7 Bộ phận vệ sinh
3.7.1 Mô tả công việc
3.7.1.1 Mô tả công việc tổ trưởng vệ sinh 02 trang
3.7.1.2 Mô tả công việc nhân viên vệ sinh 02 trang
3.7.1.3 Mô tả công việc nhân viên rửa chén 02 trang
3.7.2 Quy trình công việc
3.7.2.1 Hướng dẫn vệ sinh WC 05 trang
3.7.2.2 Hướng dẫn vệ sinh bếp-bàn… 04 trang
3.7.2.3 Hướng dẫn lau kính 04 trang
3.7.2.4 Hướng dẫn vệ sinh thảm sàn 05 trang
3.7.2.5 Quy trình rửa chén bát 04 trang
4 Bộ phận kỹ thuật
4.1 Mô tả công việc bộ phận kỹ thuật
4.1.1 Mô tả công việc Trưởng phòng kỹ thuật 02 trang
4.1.2 Mô tả công việc thư ký hành chính 02 trang
4.1.3 Mô tả công việc kỹ thuật viên điện 02 trang
4.1.4 Mô tả công việc kỹ thuật viên điện lạnh 02 trang
4.1.5 Mô tả công việc kỹ thuật viên điện tử 02 trang
4.1.6 Mô tả công việc kỹ thuật viên nước 02 trang
4.1.7 Mô tả công việc kỹ thuật viên xây dựng 02 trang
4.1.8 Mô tả công việc kỹ thuật viên mộc 02 trang
4.2 Quy trình bộ phận kỹ thuật
4.2.1 Quy trình bảo trì 04 trang
4.2.2 Quy trình sửa chữa 05 trang
4.3 Biểu mẫu bộ phận kỹ thuật
4.3.1 Danh sách nhà cung cấp dịch vụ bảo hành, sửa chữa 01 trang
4.3.2 Kế hoạch bảo tri 01 trang
4.3.3 Bảng theo dõi bảo hành 01 trang
4.3.4 Báo cáo SL dụng cụ bảo trì hàng tháng 01 trang
4.3.5 Báo cáo số lượng máy móc thiết bị hàng tháng 01 trang
4.3.6 Phiếu yêu cầu sửa chữa 01 trang
4.3.7 Sổ theo dõi sửa chữa 01 trang
4.3.8 Biên bản nghiệm thu 01 trang
4.3.9 Phiếu lý lịch máy 01 trang
4.3.10 Các sự cố thường gặp và cách xử lý 01 trang
5 Bộ phận bảo vệ
5.1 Mô tả công việc bộ phận bảo vệ
5.1.1 Mô tả công việc Trưởng phòng an ninh 02 trang
5.1.2 Mô tả công việc bảo vệ cổng chính 02 trang
5.1.3 Mô tả công việc bảo vệ khu vực xe 02 trang
5.1.4 Mô tả công việc bảo vệ tuần tra 02 trang
5.1.5 Mô tả công việc bảo vệ kiểm soát nhân viên 02 trang
5.1.6 Mô tả công việc bảo vệ hàng hoá 02 trang
5.2 Quy trình bộ phận bảo vệ
5.2.1 Nội quy PCCC 01 trang
5.2.2 Phương án PCCC 05 trang
5.2.3 Hướng dẫn xử lý tình huống nhân viên bảo vệ 04 trang
5.2.4 Nội quy bộ phận bảo vệ 04 trang
5.2.5 Quy trình giữ xe máy 04 trang
5.2.6 Quy trình giữ xe ô tô 04 trang
5.2.7 Quy định quản lý và sử dụng dụng cụ bảo vệ 04 trang
5.2.8 Quy trình kiểm soát khách, nhân viên 04 trang
5.2.9 Quy trình kiểm soát tài sản, hàng hoá 05 trang
5.2.10 Quy định tuần tra bộ phận bảo vệ 04 trang
5.3 Biểu mẫu bộ phận bảo vệ
5.3.1 Sổ theo dõi nhân viên ra vào nhà hàng 01 trang
5.3.2 Biên bản vụ việc 01 trang
5.3.3 Sổ theo dõi nhân viên ra vào nhà hàng 01 trang
5.3.4 Sổ theo dõi nhân viên ra vào nhà hàng 01 trang
5.3.5 Danh mục dụng cụ PCCC 01 trang
5.3.6 Sổ theo dõi tài sản 01 trang
5.3.7 Sổ theo dõi hàng hoá 01 trang
5.3.8 Kế hoạch tuần tra 01 trang
6 Bộ phận kinh doanh
6.1 Mô tả công việc bộ phận kinh doanh
6.1.1 Mô tả công việc Trưởng phòng kinh doanh 02 trang
6.1.2 Mô tả công việc nhân viên marketing 02 trang
6.1.3 Mô tả công việc nhân viên sale 02 trang
6.2 Quy trình bộ phận kinh doanh
6.2.1 Quy trình ký hợp đồng hội nghị, tiệc 05 trang
6.2.2 Quy trình ký hợp đồng với đại lý du lịch 05 trang
6.2.3 Quy trình tổ chức hội nghị 06 trang
6.2.4 Quy trình tổ chức tour 05 trang
6.2.5 Quy trình xử lý khiếu nại khách hàng 05 trang
6.2.6 Quy trình đánh giá sự thoả mãn khách hàng 06 trang
6.3 Biểu mẫu bộ phận kinh doanh
6.3.1 Phiếu thông tin tổ chức hội nghị 01 trang
6.3.2 Phiếu thông tin tổ chức tour 01 trang
6.3.3 Phiếu ghi nhận xử lý khiếu nại khách hàng 01 trang
6.3.4 Phiếu tổng hợp khiếu nại 01 trang
6.3.5 Phiếu thu thập ý kiến khách hàng 01 trang
6.3.6 Phiếu tổng hợp ý kiến khách hàng 01 trang

52 phản hồi

 1. Dear cac ban,

  Lam sao minh co the download tai lieu nay duoc, cac ban giup minh voiiiii,
  thanks cac ban

 2. bạn ơi làm sap download đc mấy tài liệu này?
  hoặc bạn gửi vào email dùm mình đc không?
  thanks bạn

 3. gui cho minh voi , tks ban nhiu nhiu

 4. gui dum minh voi, thank nhiu nhiu nha

 5. gui dum minh voi, thank nhiu nhiu nha
  k.nguyenngoc@ymail.com

 6. cho t xin tai lieu nay voi dc ko? trinhthuy2211@gmail.com

  • ban co the gui tai lieu nay cho minh duoc ko?hj..minh hoc ve khachsan nhahang nen thatsu rat can tai lieu nay..cam on ban nhiu nha…gui som cho minh hen

 7. Bạn ơi.

  Mình đang cần tài liệu về dịch vụ giữ trẻ để chuẩn bị thuyết trình. Bạn có thể share cho mình có được không. Mình có một số tài liệu về CNTT. Bạn nào cần thì liên hệ với mình qua thư điện tử.

  Email: valentines8383@gmail.com

 8. ah, email cua minh ne: conang_dongdanh_196@yahoo.com

 9. ban oi gui cho minh nua cho minh xin tai liau nay voi
  ducthangkoolboy@yahoo.com.VN

 10. Cho minh xin tài liệu này nhé..
  cảm ơn bạn nhiều lắm nhé
  my email boy_pt_vui_tinh_872002@YAHOO.COM

 11. Cho minh xin tài liệu này nhé..
  bạn gửi vào email dùm mình đc không?
  cảm ơn bạn nhiều

 12. bạn ơi bạn gửi tài liệu này cho mình qua email được ko ? mình cám ơn bạn nhiều lắm

  juju_baby.style@yahoo.com

 13. có thể share tài liệu này cho mình đc không? cũng như các bạn mình là sinh viên và mình biết tài liệu này có phí! nếu dc share cho mình wa mail anh_heyo0_0o@yahoo.com thanks so much!

 14. ban oi minh hoc quan tri nhks nen dc ban be gioi thieu vo trang nay, thay tai lieu cua ban hay qua ma minh thi cung dang can tai lieu lam luan van neu tot bung thi ban co the gui cho minh tai lieu nay dc ko, thank you so much ^^ mail minh la cherry_luck_03@yahoo.com
  mong tin ban lam lam luon do gui cho minh nha ^^

 15. làm sao để đăng kí làm thành viên và tải các tài liệu này về thế mọi người có ai biết k? chỉ mình với

 16. làm sao để đăng kí làm thành viên và tải các tài liệu này về thế mọi người có ai biết k? chỉ mình với qua mail digital_love4@yahoo.com

 17. cho mình xin tài liệu này nha! mình đang cần gấp! cám ơn

 18. mail của mình: vothibichnga90@gmail.com. có gì thì gửi qua giùm mình nha

 19. chào bạn, mình thấy tài liệu của bạn rất hữu ích. Mình hiện đang là sv nganh quản trị du lịch – nhà hàng- khách sạn. bạn có thể share cho mình qua email ngoisao_dem301@yahoo.com. Mình rất cần nó để viết báo cáo tốt nghiệp. hoặc bạn có thể chỉ mình cách down nó về? thanks

 20. Bạn ơi, tài liệu của bạn hay wa. mình đang cần nó để tham khảo. Bạn chỉ cho mình cách download hay gởi nó wa mail ngocphuong85vn@yahoo.com dc ko? Cám ơn bạn rất nhiều.

 21. Mà sao mình thấy ko có ai phản hồi comments của tụi mình vậy? Bạn tailieudulich ới ơiiiiiiiiiiiiii

 22. chào bạn!
  Bạn có thể cho mình xin tài liệu này được không?
  Mail của mình: congact@gmail.com
  mình xin cám ơn trước nhé!

 23. Hi bạn,
  Mình thấy tài liệu của bạn rất hay và hữu ích. Bạn có thể gửi cho mình qua email: dzung.hcmc@gmail.com hoặc hướng dẫn mình cách download nhé. Thks.

 24. dear all !
  Hien mình dang hoc va sap buoc chan vao linh vuc F&B, bộ tài liệu này thực sực quý giá và hữu ích, xin cho mình hỏi làm thế nào để có được những tài liệu này. (quanpham00@gmail.com)
  chan thành cám ơn

 25. Đây là bộ tài liệu của NQ Center.Các bạn lên google serve NQ Center rồi đăng kí mua. Họ sẽ chuyển dạng files qua đĩa.

 26. bạn cho mình xin bộ tài liệu này được ko (virtuekt@yahoo.com) Thank bạn nhiều

 27. cho mình xin tài liệu này với.mình rất cần nó.cảm ơn rất nhiều

 28. mail của mình là
  leduyen1708@gmail.com

 29. cho mình xin tài liệu này với.mail của mình la leduyen1708@gmail.com.cản ơn rất nhiều

 30. Xin ACE vui long goi dum nhung tai lieu, bieu mau nay cho Toi, de hoan thien cac thu tuc trong KS-NH.
  Xin cam on.
  0938386466

 31. Chào bạn có thể cho mình xin tài liệu này được ko?
  Mail của mình là thanhltk.gomax@gmail.com
  Thanks bạn nhiều nghen…

 32. Bạn có thể gửi cho mình xin tài liệu này được không? mình đang rất cần. cảm ơn bạn nhièu nhiều nha…
  trongcuong.tc@gmail.com

 33. Cac ban than men !
  Co the cho minh xin tai lieu nay de hoc tap.
  cam on cac ban nhieu!

 34. ai có cho mình với……..:((

 35. bạn có thể gửi mail cho minh link tài liệu này đươc không mình đang làn tiểu luận gấp lắm rồi >”<
  mail: nhoxpu_1993@yahoo.com

 36. Mình thấy rất hay bạn nào có tài liệu này có thể cho mình được không: mail của mình là hoangdungth9@yahoo.com
  thank

 37. Tài liệu này thật tốt…Bạn có thể gởi cho mình tham khảo được ko??
  mail của mình là: cotich_anh_va_em86@yahoo.com
  Cảm ơn bạn..Thật sự mong nhận được mail của bạn

 38. Tài liệu hay nè, bạn có thể gửi cho mình tham khảo với đc ko 😀
  Mail: Kietkx@gmail.com
  Cảm ơn rất nhiều 🙂

 39. BẠN OI BO TAI LIEU NAY HAY QUA BẠN CÓ THE GUI CHO MINH THEO MAIL DUONGMAILAN79@YAHOO.COM.VN ĐƯỢC KHÔNG

 40. Chao anh Thi.toi co goi dt cho a de xin tai lieu ve du lich ma a dua len mang.a vui long goi vao mail cho e mot ban nhe.co co hoi e se moi a mot buoi cafe.e o da nang.cam on a.mong som nhan duoc phan hoi tu a.

 41. Bạn vui lòng cho mình xin tài liệu này nhé, gửi vào mail hoaitrananh.vn@gmail.com nhé. Cảm ơn bạn nhiều.

 42. ban oi gui cho mjk xjn taj ljeu mo ta ve cong viac cua nhan vien dat phong voi.mail cia mjk la.hoang_anh_9x_online@yahoo.com

 43. bạn cho mình xin tài liệu này với nhe. CẢM ƠN BẠN!
  EMAIL: lethitinh.38h@gmail.com

 44. bạn cho mình tài liệu này nhé tuongviphan92@gmail.com

 45. ban ơi co thê cho minh xin tai liệu này dược khong? Cam on ban nhieu!!

 46. cho mình xin tài liệu này nhé! mình cảm ơn hongthuydl87@gmail.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: